ஒரு உலகளாவிய சமூகம்

ஆராய்ச்சி மற்றும் கற்பித்தலுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது

மருத்துவ இதழ்கள்

மருத்துவ அறிவியல் என்பது மருத்துவம், உயிரியல், வேதியியல் மற்றும் பகுப்பாய்வு அறிவியல் ஆகியவற்றின் கொள்கைகளை ஒருங்கிணைக்கும் மருத்துவத்தின் ஒரு கிளை ஆகும். மருத்துவ அறிவியல், ஆய்வக அமைப்புகளில் சுகாதாரப் பாதுகாப்பில் உள்ள சிக்கல்களைக் குறிப்பிடுகிறது. இந்த அறிவியல் பிரிவு மருந்துகள், மருத்துவ சாதனங்கள் மற்றும் மனித பயன்பாட்டிற்கான நோயறிதல் நடைமுறைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறனை உறுதி செய்கிறது. பாதுகாப்பு, அளவு, நச்சுத்தன்மை, செயல்திறன் மற்றும் பாதகமான நிகழ்வுகள் போன்ற தலையீடு தொடர்புடைய அம்சங்களுக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. அறிவியலின் இந்த கிளை இந்த தயாரிப்புகள் மற்றும் நடைமுறைகளின் சிகிச்சை முறையையும் கையாள்கிறது. மருத்துவ அறிவியலில் இரத்தம், திசுக்கள், செல்கள் அல்லது உடல் திரவங்களை சோதனை செய்தல், கண்டறிதல், பகுப்பாய்வு செய்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல் போன்ற பரிசோதனை வேலைகள் அடங்கும். மருத்துவ அறிவியல் என்பது ஒரு பரந்த துறையாகும், இதில் வல்லுநர்கள் நோயாளிகளை மதிப்பிடுவதற்கு ஆய்வக திறன்கள் மற்றும் பகுப்பாய்வுகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.