ஒரு உலகளாவிய சமூகம்

ஆராய்ச்சி மற்றும் கற்பித்தலுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது

பொது அறிவியல் இதழ்கள்

பொது அறிவியல் அல்லது பொதுவாக அறிவியல் என்பது ஒரு முறையான நிறுவனமாகும், இது பொதுவாக உலகத்தைப் பற்றிய சரிபார்க்கக்கூடிய விளக்கங்கள் மற்றும் கணிப்புகளின் வடிவத்தில் தகவல் மற்றும் அறிவை உருவாக்கி ஒழுங்கமைக்கிறது. இந்த அறிவுத் தொகுப்பு நன்கு ஆய்வு செய்யப்பட்டு போதுமான ஆதாரங்களுடன் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. விஞ்ஞானம் பொதுவாக இயற்பியல், வேதியியல், மருத்துவம் மற்றும் வாழ்க்கை அறிவியல் என வகைப்படுத்தப்பட்டாலும், இந்த பரந்த அறிவியல் பகுதிகள் அனைத்தும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ இயற்கை அறிவியலுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன, ஏனெனில் அவை அனைத்தும் இந்த கிரகம் மற்றும் பிரபஞ்சத்தின் பல்வேறு இயற்கை நிகழ்வுகளைப் பற்றி விவாதிக்கின்றன. முழுவதும். இயற்பியல், வேதியியல், வானியல் மற்றும் தொடர்புடைய பாடங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளை இயற்பியல் அறிவியல் உள்ளடக்கியிருந்தாலும், நுண்ணுயிரிகள் (புரோகாரியோடிக் மற்றும் யூகாரியோடிக்), தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் பூமியில் உள்ள கடல்வாழ் உயிரினங்கள் பற்றி வாழ்க்கை அறிவியல் நீண்ட நேரம் பேசுகிறது. தொழில்மயமாக்கல் மற்றும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றங்கள், மருத்துவம், பொறியியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு உள்ளிட்ட அனைத்து அறிவியல் துறைகளிலும் அபரிமிதமான வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.