ஒரு உலகளாவிய சமூகம்

ஆராய்ச்சி மற்றும் கற்பித்தலுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது

இம்யூனாலஜி & மைக்ரோபயாலஜி ஜர்னல்கள்

ஊட்டச்சத்து என்பது ஒரு உயிரினத்தின் வளர்ச்சி, பராமரிப்பு, இனப்பெருக்கம் மற்றும் ஆரோக்கியம் மற்றும் நோய் தொடர்பாக உணவில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் பிற பொருட்களுக்கு இடையேயான தொடர்புகளை விளக்கி பகுப்பாய்வு செய்யும் அறிவியலின் ஒரு கிளை ஆகும். இந்த தலைப்பு உணவு உட்கொள்ளல், ஒருங்கிணைத்தல், உறிஞ்சுதல், கேடபாலிசம், உயிரியக்கவியல் மற்றும் வெளியேற்றத்தை உள்ளடக்கியது. உணவு அறிவியல் என்பது உணவின் இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் அமைப்பு பற்றிய ஆய்வைக் கையாள்கிறது; மற்றும் உணவு பதப்படுத்துதலின் அடிப்படைக் கருத்துக்கள். இந்த ஒழுங்குமுறை பொறியியல், இயற்பியல் மற்றும் உயிரியல் அறிவியலை ஒருங்கிணைத்து, உணவுகளின் தன்மை, உணவு சீரழிவுக்கான காரணங்கள், உணவு பதப்படுத்துதலின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் மற்றும் பொது நுகர்வுக்கான உணவுகளை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றை ஆராய்கிறது.