தொழில்துறை உயிரி தொழில்நுட்ப காப்பகங்கள்

தொகுதி 4, பிரச்சினை 4 (2020)

குறுகிய தொடர்பு

Bioethics and consumption of genetically modified crops

  • Rosa Martha Desentis Mendoza
குறுகிய தொடர்பு

The application of Biotechnology in Nutrition and Food Engineering

  • Musinguzi muhsin
குறுகிய தொடர்பு

5-pregnanolone hydrazones from tigogenin

  • Barbakadze N
குறுகிய தொடர்பு

Amyloid-like aggregation of human transketolase

  • Nadejda Davydova