தொழில்துறை உயிரி தொழில்நுட்ப காப்பகங்கள்

தொகுதி 5, பிரச்சினை 1 (2021)

தலையங்கம்

Bio-based products and why are they important

  • Akhila Srivasthava
ஆய்வுக் கட்டுரை

A project report on Intelli Glove using IOT

  • Shubham Suman*, Raj Kumar, Sujeet Kumar