அலிட் ஜர்னல் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச்

தொகுதி 5, பிரச்சினை 1 (2021)

தலையங்கம்

Orphan drugs and rare diseases.

  • Soza Takeda*
கண்ணோட்டம்

Advances in Colorectal Cancer Research

  • Jeffrey Andrew
ஆய்வுக் கட்டுரை

Pattern of paralysis among the indoor patients in centre for the rehabilitation of the paralyzed (crp) in bangladesh.

  • Lila Biswas, Sipra Mondal, Sharmin Sultana, Faisal Muhammad
கட்டுரையை பரிசீலி

Isolation and identification of pathogenic important fungi from the moth fly Clogmia albipunctata (Diptera: Psychodinae) in teaching hospitals, Babol, Iran

  • Saeid Mahdavi Omran, Mohsen Karami , Mojtaba Taghizadeh Armaki, Ramazan Rajabnia, Abazar Pournajaf, Ali Heidarpour, Jaber Alipoura