மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை நச்சுயியல் இதழ்

தொகுதி 2, பிரச்சினை 2 (2018)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Novel benzoxazole derived genotoxicity apoptogenic effects in hepatoma cell.

  • Yaoqing Chen, Yang Wang, Xueli Xie, Abhay Pratap Singh, Jian Fu
ஆய்வுக் கட்டுரை

Cardiac ventricular diastolic phase and papillary muscle lusitropic response to Aurelia venom in abdominal arteriovenous fistulas induced murine circulation volume overloading heart.

  • Yang Wang, Dorothy Pokuaa, Han Wang, Annie Christel Bell, Zhihao Shen, Shouyan Fan, Linghua Piao, Zhibin Chen, Lingfeng Gao
கட்டுரையை பரிசீலி

The preventive and curative role of Nigella sativa in poisoning cases.

  • Said Said Elshama
ஆய்வுக் கட்டுரை

Antimicrobial and immunomodulatory activity of pomegranate in the systemic candidiasis on Galleria mellonella.

  • Nara Ligia Martins Almeida, Lívia Mara Alves Figueiredo Godoi, James Venturini, Luiz Leonardo Saldanha, Anne Lígia Dokkeda, Juliana Campos Junqueira, Vanessa Soares Lara