மருத்துவ நோயியல் மற்றும் ஆய்வக மருத்துவ இதழ்

தொகுதி 5, பிரச்சினை 2 (2023)

மினி விமர்சனம்

Large Diameter Lipoma of the Large Intestine

  • Alptekin Sen
கருத்துக் கட்டுரை

Inflammation of the bowels: immunopathology

  • Michael Panwar
கருத்துக் கட்டுரை

The evolution of breast cancer's molecular pathology

  • Anuvya Prare
சுருக்கமான அறிக்கை

Study of Hemostatic control in chronic liver disease patient utilising Thromboelastography and clot waveform analysis

  • Anjali Jose, Geeta Vidyadharan, Shine Sadasivan, Greeshma C Ravindran, Renjitha Bhaskaran, Anju Gopinath, Bitty Kurian