சுற்றுச்சூழல் இடர் மதிப்பீடு மற்றும் சரிசெய்தல்

தொகுதி 2, பிரச்சினை 1 (2018)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Synthesis of optically pure ant pheromones with high enantiomeric purity.

  • Selim AI, Baren MH, Noser AA*
கட்டுரையை பரிசீலி

Climate change impacts on groundwater: literature review.

  • Moseki MC*
ஆய்வுக் கட்டுரை

Carcinogenic risk assessment of benzene from the oil and gas field.

  • Kenessary DU*, Kenessary AU, Kenessariyev UI, Kurmangaliev OM
கட்டுரையை பரிசீலி

Coal Fires a major Source of Greenhouse Gases- a forgotten problem.

  • Hartwig Gielisch*, Christian Kropp