சுற்றுச்சூழல் இடர் மதிப்பீடு மற்றும் சரிசெய்தல்

தொகுதி 2, பிரச்சினை 2 (2018)

கட்டுரையை பரிசீலி

Zooming survey on the actual situation of the sustainable development in China from 1970 until now.

  • Azaiez Mohamed Saiefeddine*, Afef Bouzoraa, Liu Xiaohu
ஆய்வுக் கட்டுரை

The effect of operational parameters on biosorption of Cd2+, Ni2+ and Cr6+ using Glycine max pod (Soya Bean).

  • Kabir A Sanusi*, Nathaniel S Sunday, Mohammed S Hassan, Tahir A Abdulqadir