சுற்றுச்சூழல் இடர் மதிப்பீடு மற்றும் சரிசெய்தல்

தொகுதி 6, பிரச்சினை 3 (2022)

கருத்துக் கட்டுரை

Solid disposal strategies to reduce the environmental impact.

  • Tiago Ceconi