மீன்வள ஆராய்ச்சி இதழ்

தொகுதி 6, பிரச்சினை 3 (2022)

குறுகிய தொடர்பு

Molecular genetic identification of saw shark fisheries.

  • Williamson Jacob*
ஆய்வுக் கட்டுரை

Determination of tuna spawning areas off the Ivory Coast: Contribution of satellite imagery.

  • Jean-Baptiste Kassi*, Yannick Koko Gnahoua, Jacques Andre Tiemele