நுண்ணுயிரியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

தொகுதி 6, பிரச்சினை 6 (2022)

கருத்துக் கட்டுரை

The genome structure and receptor of human cells of SARS-CoV-2

  • Dintica Yaffe*
வழக்கு அறிக்கை

Maxillary Necrosis by Mucormycosis: A Case Report

  • Sachi Anand Patil*, Vaishali Balpande, Ashish Bhagat