மகளிர் மருத்துவம் மற்றும் மகப்பேறியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் அறிக்கைகள்

தொகுதி 2, பிரச்சினை 1 (2021)

குறுகிய தொடர்பு

A unique polyherbal formulation BASANT cures vaginosis restoring healthy vagina, protects women from sexually transmitted infections and amazingly eliminates human papilloma virus from infected cervix.

  • Talwar G.P, Jagdish C. Gupta, Rajyashri Sharma, B.C. Das, Kavita Bansal, Gustavo F. Doncel, John T. Schiller, Manoj K. Pastey, Aruna Mittal, Ajay George Varghese