செரிமான கோளாறுகளின் காப்பகங்கள்

செரிமானக் கோளாறுகளின் காப்பகங்கள் (சிறப்பு இதழ் 1-2017)

கட்டுரையை பரிசீலி

Lower gastrointestinal bleeding in patients with cirrhosis.

  • Maxwell M Chait
அசல் கட்டுரை

Prevalence and risk factors of new onset diabetes after liver transplantation (NODAT): A single Egyptian center experience

  • Reham Adly Zayed, Monir Hussein Bahgat, Mohammed Abdel Wahab, Shahira El-Etreby, Rokiah Anwar Saad, Fayez Moustafa Elmorsy
அசல் கட்டுரை

Nonalcoholic fatty liver disease in patients with metabolic syndrome in primary care

  • Pedro J Tarraga Lopez, Angel Celada Rodriguez, Alicia Sahuquillo, Juan Solera Albero, Jose Antonio Rodriguez Montes, Pilar Torres Moreno, Maria Loreto Tarraga Marcos, Ibrahim M Sade K