ஊட்டச்சத்து மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தில் நுண்ணறிவு