தூய மற்றும் பயன்பாட்டு விலங்கியல் சர்வதேச இதழ்

தொகுதி 10, பிரச்சினை 11 (2022)

குறுகிய தொடர்பு

NEW LOCALITY RECORDS OF SCUTIGERA COLEOPTRATA (LINNAEUS, 1758) FROM THANJAVUR DISTRICT, TAMIL NADU STATE, INDIA

  • Selvaraj selvamurugan*, Kulothungan karthikeyan
வழக்கு அறிக்கை

NEW LOCALITY OBSERVED OF SPIDERS WITH DESCRIPTIONS FROM SOUTH INDIA

  • Selvaraj Selvamurugan*, Usha Balasubramanian, Vasanthi. K
கட்டுரையை பரிசீலி

CURRENT SCENARIO OF MONKEY POX VIRUS IN GLOBALLY : A REVIEW

  • Selvaraj Selvamurugan