உயிரியல் மருத்துவ ஆராய்ச்சி

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

உயிரியல் மருத்துவ ஆராய்ச்சி என்பது ஒரு அறிவியல் திறந்த அணுகல் இதழாகும், இது உயிரியல் மருத்துவ ஆராய்ச்சித் துறையில் நடத்தப்படும் வளர்ச்சி நடவடிக்கைகளைக் குறிப்பிடுகிறது மற்றும் விவரிக்கிறது. இந்த இதழ் நுண்ணுயிரியல், உயிர்வேதியியல், மருத்துவம், மருத்துவம், கணக்கீட்டு மற்றும் பொறியியல் அம்சங்கள் தொடர்பான உயிரியல் மருத்துவ அறிவியலுடன் தொடர்புடைய ஆய்வை உள்ளடக்கியது. பயோமெடிக்கல் அறிவியலின் களத்தில் மிகுந்த முன்னேற்றங்களைப் பற்றி விவாதிக்க ஒரு அறிவியல் தொடர்பு ஊடகத்தை வழங்குவதே இதழின் நோக்கமாகும். இந்த மகத்தான முக்கியமான தலைப்பில் துல்லியமான, குறிப்பிட்ட, விரிவான தரவைச் சேகரித்து முன்பதிவு செய்வதை இந்த இதழ் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.