ஹீமாட்டாலஜி மற்றும் இரத்த கோளாறுகள்

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

ஹீமாட்டாலஜி மற்றும் இரத்தக் கோளாறுகள் என்பது ஒரு திறந்த அணுகல் இதழாகும், இது உலகளாவிய பார்வையாளர்களுக்கு இந்தத் துறையில் ஆராய்ச்சியை பரவலாகப் பரப்புவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஹீமாட்டாலஜி மற்றும் இரத்தக் கோளாறுகள் ஒரு நாவல் இதழாகும், இது ஹீமாட்டாலஜி மற்றும் இரத்தக் கோளாறு ஆராய்ச்சியை முன்னேற்றுவதற்கான தரமான தளமாக இருக்க வேண்டும். பத்திரிகை அதன் விரைவான வெளியீட்டு செயல்முறையின் மூலம் உயர்தர ஆராய்ச்சி, மதிப்புரைகள், மெட்டா பகுப்பாய்வு, அறிக்கைகள் மற்றும் பத்திரிகையின் நோக்கத்தின் கீழ் வரும் அனைத்து துறைகளிலும் முன்னோக்குகளைக் கொண்டுவருகிறது.

 • இரத்த சோகைகள்
 • லுகேமியாஸ்
 • இரத்த உறைதல் கோளாறுகள்
 • பல மைலோமா
 • லிம்போசைடிக் கோளாறுகள்
 • நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு கோளாறுகள்
 • இரத்த எண்ணிக்கை கோளாறுகள்
 • ஸ்டெம் செல் கோளாறுகள்
 • மாற்று மருந்து
 • த்ரோம்போசைட்டோபீனியா
 • தலசீமியாஸ்
 • ஹாட்ஜ்கின்ஸ் லிம்போமா
 • ஹாட்ஜ்கின் அல்லாத லிம்போமா
 • சிவப்பு அணு உயிரியல்
 • இம்யூனோபயாலஜி
 • ஹீமோபயாலஜி
 • எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று அறுவை சிகிச்சை
 • கடுமையான மைலோயிட் லுகேமியா