எலும்பு மற்றும் குருத்தெலும்புகளின் ஒருங்கிணைந்த இதழ்