செல் உயிரியல் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தின் இதழ்

Aim and Scope

செல் உயிரியல் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தின் இதழ் is a scientific open access journal that deals with the on-going research on Cell Structure and its metabolism. The study of cell biology includes fundamental research on cell anatomy, cell structure, neuro-cellular biology, cell therapy, cell transplantation, stem cell biology and membrane biology.

Journal of Cell Biology provides optimum platform where researchers from all over world can submit their work to it. Journal of Cell Biology is a famed international journal having an impeccable Reviewer and Editorial Board.