ஜர்னல் ஆஃப் மெடிக்கல் ஆன்காலஜி மற்றும் தெரபியூட்டிக்ஸ்

தொகுதி 2, பிரச்சினை 1 (2017)

கட்டுரையை பரிசீலி

Bisphosphonates: from bone anti-resorptive to anti-cancer drugs.

  • Mohammed Helmy Faris Shalayel, Saeed Ali Alsareii, Abdulhadi Mohamed Elbashir, Mohammed Ayed Huneif
கட்டுரையை பரிசீலி

Obesity, inflammation, physical inactivity and risk for cancer.

  • Clevia Santos Passos, Rosemara Silva Ribeiro, Thiago Santos Rosa, Rodrigo Vanerson Passos Neves, Adalberto Alves Martins Neto
ஆய்வுக் கட்டுரை

Hyperglycemia and obesity related with intestinal neoplasia. Survey in an oncology centre.

  • Beatriz Dal Santo Francisco Bonamichi, Carla Andressa Rodrigues Dias, Patricia Massae Marubayashi, Rafael Bonamichi dos Santos, Hezio Jadir Fernandes Junior, Joao Eduardo Nunes Salles
ஆய்வுக் கட்டுரை

Histopathological and Immunohistochemical Studies of A Typical Case of Intraductal Papillary Carcinoma of A Male Breast

  • Jaydeep Nath, Simanti Sinha, Abhishek Mukherjee, Tridip Chatterjee