ஊட்டச்சத்து மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தில் நுண்ணறிவு

உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து பற்றிய சிறப்பு வெளியீடு

சுருக்கம்

Role of Nutrients in Stress Management

  • Muhammad Zaki Khan
சுருக்கம்

Nutrition for Desk Job Workers

  • Anjana Agarwal
தலையங்கம்

Future trends in dietetics

  • Dilip Ghosh