உணவு அறிவியல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து இதழ்

தொகுதி 1, பிரச்சினை 1 (2018)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Socio-demographic and nutritional determinants of birth weight.

  • Shafiqul Islam Khan, Diruba Easmin Jhorna, Atul Chakma, Abu Tareq, Musammet Rasheda Begum
கட்டுரையை பரிசீலி

Conventional industrial ice cream freezers and its thermal design: a review.

  • Awani Shrivastav, TK Goswami