உணவு அறிவியல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து இதழ்

தொகுதி 3, பிரச்சினை 4 (2020)

ஆசிரியர் குறிப்பு

Editors note on Journal of Food Science and Nutrition

  • Chaiyavat Chaiyasut
ஆய்வுக் கட்டுரை

Controlled temperature on the microflora of fermented bottle gourd seed

  • Ibeabuchi JC, Ogueke CC, Ahaotu N, Agunwa IM, Onuegbu NC, Okafor DC, Alagbaso SO
கட்டுரையை பரிசீலி

The effects of UV-C treatment on the quality of orange, carrot and celery juice blend

  • Nik Nornisa, Chandran Somasundram, Zuliana Razali