உணவு அறிவியல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து இதழ்

தொகுதி 4, பிரச்சினை 3 (2021)

கண்ணோட்டம்

Impact of alcoholism on vitamin-deficiency

  • Nicklaus M Scharm
தலையங்கம்

Carbohydrate malabsorption

  • Shafiqul Islam Khan
குறுகிய தொடர்பு

Impact of junk food on obesity.

  • Naveen Siddhartha